ประกาศผลการพิจารณาจัดซือ้ จัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 2562 สถานะ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

11 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการพิจารณาจัดซือ้ จัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 2562 สถานะ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.