ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 22 /2563 เรื่อง การเดินทางเข้า-ออก สปป.ลาว ในระยะดำเนินมาตรการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19

8 พฤษภาคม 2563
ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 22 /2563 เรื่อง การเดินทางเข้า-ออก สปป.ลาว ในระยะดำเนินมาตรการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.