ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 24/2563 เรื่อง การผ่อนผันมาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563

15 พฤษภาคม 2563
ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 24/2563 เรื่อง การผ่อนผันมาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.