ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 25/2563 เรื่อง สปป. ลาว ผ่อนผันมาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 2-30 มิถุนายน 2563

1 มิถุนายน 2563
ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 25/2563 เรื่อง สปป. ลาว ผ่อนผันมาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 2-30 มิถุนายน 2563

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.