ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 26/2563 เรื่อง สปป.ลาว ออกคำแนะนำสำหรับการเดินทางเข้า-ออก สปป.ลาว ในระยะดำเนินมาตรการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 บังคับใช้ระหว่างวันที่ 2 - 30 มิถุนายน 2563

2 มิถุนายน 2563
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 26/2563
เรื่อง สปป.ลาว ออกคำแนะนำสำหรับการเดินทางเข้า-ออก สปป.ลาว ในระยะดำเนินมาตรการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 บังคับใช้ระหว่างวันที่ 2 - 30 มิถุนายน 2563

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.