ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 30/2563 เรื่อง สปป. ลาวประกาศมาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2563

1 กันยายน 2563
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 30/2563 เรื่อง สปป. ลาวประกาศมาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2563

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.