ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

1 ตุลาคม 2563
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์                    
ปีงบประมาณ 2564 สถานะ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.