ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาบริษัทดูแลระบบจองคิวและการตรวจลงตราออนไลน์

1 ตุลาคม 2563
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์                  
ปีงบประมาณ 2564 สถานะ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563    

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.