ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสำหรับติดตามคดีความใน สปป. ลาว

1 ตุลาคม 2563
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์                  
ปีงบประมาณ 2564 สถานะ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563        

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.