ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันน์ ที่ 37/2563 เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเสมียน

9 ธันวาคม 2563
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันน์
ที่ 37/2563
เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเสมียน

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.