ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 38/2563 เรื่อง สปป. ลาว ประกาศคงมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

28 ธันวาคม 2563
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 38/2563
เรื่อง สปป. ลาว ประกาศคงมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.