ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 39/2563 เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเสมียน

28 ธันวาคม 2563
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 39/2563
เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเสมียน

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.