ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 4-2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

12 มีนาคม 2564
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 4-2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.