ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 7/2564 เรื่อง สปป. ลาว ประกาศคงมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

7 เมษายน 2564
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
ที่ 7/2564
เรื่อง สปป. ลาว ประกาศคงมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19  
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม  2564

ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.