คณะรัฐบาลประธานประเทศ
        นายจูมมาลี ไซยะสอน

รองประธานประเทศ
        นายบุนยัง วอละจิด


นายกรัฐมนตรี
        นายทองสิง ทำมะวง 

รองนายกรัฐมนตรี
1. นายอาซาง ลาวลีรองนายกรัฐมนตรี
กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค
2. ดร. ทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
3. พลโท ดวงใจ พิจิดรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ
4. นายสมสะหวาด เล่งสะหวัดรองนายกรัฐมนตรี


สำนักงานประธานประเทศ
นายพงสะหวัด บุบผารัฐมนตรีหัวหน้าสำนักงานประธานประเทศ


สำนักงานนายกรัฐมนตรี
1. ดร.สินละวง คุดไพทูนรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการรัฐบาล
2. นางบุนเพ็ง มูนโพไช รัฐมนตรีประจำห้องว่าการรัฐบาล
3. นายบุนเฮือง ดวงพะจันรัฐมนตรีประจำห้องว่าการรัฐบาล
4. ศ.ดร.บุนเตียม พิดสะไหมรัฐมนตรีประจำห้องว่าการรัฐบาล
5. ดร.ดวงสะหวัด สุพานุวง รัฐมนตรีประจำห้องว่าการรัฐบาล
6. นางเข็มแพง พลเสนารัฐมนตรีประจำห้องว่าการรัฐบาล


กระทรวงการต่างประเทศ
1. ดร.ทองลุน สีสุลิด       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
2. นายบุนเกิด สังสมสัก  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
3. นางสูนทอน ไซยะจักรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
4. นายอาลุนแก้ว กิติคุนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ


กระทรวงป้องกันความสงบ
1. นายทองบัน แสงอาพอน    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันความสงบ
2. พล.จ.สินทะวง ไซยะกอน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงป้องกันความสงบ

       3. พล.จ. กงทอง พงวิจิดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงป้องกันความสงบ


กระทรวงป้องกันประเทศ
1. พลโท ดวงใจ พิจิต   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ
2. พลตรี แสงนวน ไซยะลาดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงป้องกันประเทศและหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพ
       3. พล.จ.จันสะหมอน จันยาลาดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ
       4. พล.จ.สันยาฮัก พมวิหานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ


กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
1. นางอ่อนจัน ทำมะวง    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
2. นายเลาลี ไฟเพงยัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
       3. นายบุนคง หล้าสุกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม


กระทรวงการเงิน
1. นายพูเพ็ด คำพูนวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงิน
2. นางเวียงทอง สีพันดอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเงิน
3. นายสันติพาบ พมวิหานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเงิน
       4. ดร. คำพัน คุนบอลินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเงิน


กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม
1. ศ.ดร.บ่อแสงคำ วงดาลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม
2. นายบัวเงิน ซาพูวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม
3. นายสะหวันคอน ราซะมูนตีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม


กระทรวงยุติธรรม
1. นายจะเลิน เยียปาวเฮอ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
3. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม


กระทรวงแผนการและการลงทุน
1. นายสมดี ดวงดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุน
2. นายทองมี พมวิไซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุน
3. ดร.บุนทะวี สีสุพันทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุน
       4. นายสมจิด อินทะมิด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุน

       5. ดร. คำเลียน พลเสนารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุน


กระทรวงสาธารณสุข
1. ศ.ดร.เอกสะหว่าง วงวิจิด   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2. ดร.บุนกว้าง พิจิดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
3. ดร.อินลาวัน แก้วบุนพันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
       4. รศ.ดร.บุนคง สีหะวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
       5. รศ.ดร.สม-อก กิ่งสะดารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข


กระทรวงศึกษาธิการ
1. ดร.พันคำ วิพาวัน   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา
2. นางแสงเดือน หล้าจันทะบูนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา
3. นายลีตู้ บัวเปารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา
       4. นายบัวลาน สิลิปันยารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา


กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
1. นายนาม วิยาเกด   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2. นายเสียวสะหวาด สะแหวงสึกสารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
       3. นางเข็มมะนี พลเสนารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า


กระทรวงพลังงานและบ่อแร่
1. นายสุลิวง ดาราวง   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่
2. นายสมบูน ราซะสมบัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่
       3. นายคำมะนี อินทิราดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่
       4. นายวีระพน วีระวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่
       5. ดร.สุพะไซ สุพานุวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่


กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง
1. นายสมมาด พลเสนา    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง
2. นายบุนจัน สินทะวงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง
       3. นายลัดตะนะมะนี คุนนิวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง


กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้
1. นายวิไลวัน พมเข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้
2. ดร.ตี พมมะสักรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้
3. ดร.เพ็ด พมพิพักรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้
       4. ดร.คำผาด สุรินพูมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้
       5. ดร.พวงปาริสัก ประวงเวียงคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้
 
 

กระทรวงภายใน

1. นายคำปาน พิลาวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงภายใน
2. นายคำมูน วิพงไซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงภายใน
       3. นายทองจัน มะนีไซ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงภายใน

กระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคมและการสื่อสาร 
1. นายเหียม พมมะจัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคมและการสื่อสาร
2. นายสีทง ทองแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคมและการสื่อสาร
       3. นายทันสะไหม กมมะสิด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคมและการสื่อสาร

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. นายบ่อเวียงคำ วงดาลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       3. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. นายนูลิน สินบันดิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      3. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารแห่ง สปป.ลาว
1. นายสมพาว ไพสิด  ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติลาว
2. นายบุนสม สมมาลาวงรองผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป.ลาว
3. รองผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป.ลาว


ศาลประชาชนสูงสุด
1. นายคำพัน สิดทิดำพาประธานศาลประชาชนสูงสุด
2. นายสมบูน สินทิกุมมาน รองประธาน
3. นายคำพา แสงดารา รองประธาน
4. พ.อ.ประเสิด สุขะเสิม รองประธาน และหัวหน้าศาลทหารขั้นสูง


สำนักงานอัยการประชาชนสูงสุด
นายคำสาน สุวงอัยการประชาชนสูงสุด

คลิกเพื่อดูรายชื่อคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว สมัยที่ 8 (ปี 2549-2553)

คลิกเพื่อดูรายชื่อคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว สมัยที่ 9 (ปี 2554-2558)

คลิกเพื่อดูรายชื่อสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่ 7