อยากค้าขาย-ลงทุนในลาว

การลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใน สปป. ลาว

การลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใน สปป. ลาว 
ในปัจจุบัน นักลงทุนจากต่างประเทศ ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ใน สปป. ลาว อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่า ชาวลาวจำนวนหนึ่งยังคงนิยมเดินทางไปใช้บริการทางการแพทย์ในต่างประเทศ อาทิ ประเทศไทย จึงอาจกล่าวได้ว่า ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ใน สปป. ลาว เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยโอกาสที่จะเจริญเติบโตต่อไป 
โดยทั่วไป การเปิดคลินิกรักษาพยาบาลถูกจัดให้เป็นธุรกิจสงวน เฉพาะแพทย์ชาวลาวเท่านั้น             ที่สามารถเปิดคลินิกรักษาพยาบาลใน สปป. ลาวได้ อย่างไรก็ดี กฎหมายของ สปป. ลาวเปิดโอกาสให้ นักลงทุนต่างประเทศสามารถเข้ามาลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใน สปป. ลาวได้ บทความฉบับนี้จะมุ่งเน้นข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจจะเข้ามาลงทุนใน สปป. ลาว 

โรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม สปป. 
ลาวกำหนดให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน ดังนั้น นักลงทุนจึงอาจได้รับสิทธิประโยชน์บางประการ อาทิ การยกเว้นอากรกำไร หรือภาษีนำเข้า หากผู้ลงทุนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามกฎหมายดังกล่า 

คุณสมบัติของผู้ลงทุนและทุนจดทะเบียน 
ตามดำรัสว่าด้วยการจัดตั้งโรงพยาบาลเอกชนของ สปป. ลาว นักลงทุนต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลสามารถเข้ามาลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนได้ 100% แต่อย่างไรก็ตาม หากนักลงทุนประสงค์จะลงทุนในรูปแบบบริษัทจำกัดใน สปป. ลาว กฎหมายได้กำหนดไว้ว่า บริษัทจำกัดนั้นจะต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำตั้งแต่หนึ่งพันล้านกีบขึ้นไป

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใน สปป. ลาว 
การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใน สปป. ลาว มีข้อสังเกตดังนี้ 
ผู้ลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไม่จำต้องเป็นแพทย์ หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ดังนั้น บุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไปจึงสามารถลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีผู้ลงทุนไม่ใช่แพทย์ ดำรัสว่าด้วยการจัดตั้งโรงพยาบาลเอกชนกำหนดว่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะต้องเป็นแพทย์อาวุโส ทั้งนี้เพื่อคอยให้คำแนะนำทางด้านวิชาการแก่การดำเนินงานของโรงพยาบาลดังกล่าว
 • แม้ดำรัสว่าด้วยการจัดตั้งโรงพยาบาลเอกชนไม่ได้กำหนดว่าต้องมีคนลาวร่วมลงทุนด้วย แต่ดำรัสดังกล่าวได้กำหนดว่า คณะอำนวยการฝ่ายวิชาการในโรงพยาบาลเอกชนจะต้องมี แพทย์ลาวอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งมีคุณสมบัติเป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีประวัติการทำงานที่ดีและไม่เคยถูกตัดสินว่าประพฤติผิดวิชาชีพเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย 
ธุรกิจให้บริการทางด้านการแพทย์ใน สปป. ลาว นับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะเมื่อกฎหมายเปิดช่องให้นักลงทุนต่างประเทศสามารถประกอบธุรกิจนี้ได้ ธุรกิจโรงพยาบาลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติใน สปป. ลาว อย่างไรก็ดี เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลมีต้นทุนในการดำเนินธุรกิจที่สูง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

 * * * * *

Back to the list