หนังสือเดินทาง

      กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้นำระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Passport) มาใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 หนังสือเดินทางในระบบเก่าที่ออกให้ก่อนสิงหาคม 2548 ยังคง ใช้ได้จนถึง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2553

               

แจ้งความที่สถานีตำรวจ (ภาษาลาวเรียก ปกส. ย่อจากป้องกันความสงบ) เพื่อเป็นหลักฐาน แล้วติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ (ฝ่ายกงสุล)
 • หากท่านมีถิ่นพำนักใน สปป.ลาว สามารถขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ซึ่งจะได้รับภายใน 15 วันทำการ
 • หากท่านมาท่องเที่ยว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาออก Certificate of Identity ใช้เป็นเอกสารประจำตัวแทนหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย (ไม่สามารถใช้เดินทางไปประเทศอื่นได้) โดยต้องพิสูจน์ได้ว่าท่านมีสัญชาติไทย เช่น มีบัตรประจำตัวประชาชน ดังนั้น ในการเดินทางไปต่างประเทศ จึงควรถ่ายสำเนาเอกสารสำคัญ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และแยกเก็บไว้หลายที่ เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน


      ผู้ที่ประสงค์จะขอทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สามารถโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลข 021-453916 หรือ 021-415337 ใช้เวลาประมาณ 15 วัน ทำการจึงจะได้รับเล่มหนังสือเดินทาง เพราะต้องส่งเอกสารไปดำเนินการที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่กรุงเทพฯ

      คนไทยที่ไม่มีถิ่นพำนักใน สปป.ลาว ไม่สามารถขอทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ต้องกลับไปติดต่อที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ หรือสามารถขอทำหนังสือเดินทางได้ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในต่างจังหวัด ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 4 แห่ง ดังนี้
 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.อุดรธานี
  ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถ.อธิบดี
  อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
  โทรศัพท์  042-212827, 042-212-318
  โทรสาร  042-222-810

 2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.ขอนแก่น
  ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถ.ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์  0-4324-2707, 0-4324-3462, 0-4324-2655
  โทรสาร  0-4324-3441

 3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.อุบลราชธานี
  อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  โทรศัพท์   045-242313-4
  โทรสาร  045-242301
  E-mail   passport_ub@hotmail.com

 4. สำนักงานหนังสือเดินทาง จ.นครราชสีมา
  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์   044-243-132, 044-243-124
  โทรสาร   044-243-133
 5. ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถ.อธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  042-212827, 042-212-318   042-222-810 ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถ.ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000   0-4324-2707, 0-4324-3462, 0-4324-2655   0-4324-3441 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  045-242313-4   045-242301  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  044-243-132, 044-243-124   044-243-133

     ใช้เอกสารดังนี้
 • แบบคำร้องขอนิติกรณ์ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
 • หากมีรายการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย
 • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท     ต้องใช้เอกสาร ดังนี้
 • แบบคำร้องขอนิติกรณ์ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 • สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาต้องให้อำเภอ/เขตรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ต้องยื่นคำร้องพร้อมผู้มีอำนาจปกครอง หากผู้มีอำนาจปกครองไม่สามารถมาได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้โดยต้องมี
 1. หนังสือมอบอำนาจ
 2. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ
 3. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาและ/หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริงมาแสดง ทั้งนี้หนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศต้องผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต     ใช้เอกสารดังนี้
 • แบบคำร้องขอนิติกรณ์ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวง มหาดไทย
 • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ที่ผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หากไม่มีหนังสือยินยอม บิดาและมารดาหรือผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ต้องมาลงนาม ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นคำร้อง
 • เอกสารอื่น ๆ แล้วแต่กรณี อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน คำสั่งศาลกรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดา ทั้งนี้ เอกสารที่นำมายื่นขอหนังสือเดินทางต้องเป็นต้นฉบับ หากเป็นสำเนาต้องผ่านการรับรองสำเนาถูกต้องจากหน่วยงานที่ออกเอกสารดังกล่าว