"ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์"


สารเอกอัครราชทูต

ไทย และ ลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ และผลประโยชน์ผูกพันกัน แน่นแฟ้น และ มีปฏิสัมพันธ์ติดต่อกันในทุกระดับ หนทางหนึ่งในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จะทำให้คนไทย และคนลาวรู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ไทย-ลาวให้พัฒนาก้าวหน้า อย่าง ไม่หยุดยั้ง และอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งสองประเทศ
ข่าวล่าสุด
ประกาศเอกอัครราชทูตเรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่สำหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ขอเชิญร่วมงาน "สงกรานต์ไทย - ปีใหม่ลาว รากเหง้าเดียวกัน" วันที่ 12 เมษายน 2556 เวลา 15.30 - 19.30 น.

ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติลาว ซึ่งจะเข้าไปทำงานในประเทศไทย ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง สปป. ลาว
นายพิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัครราชทูตไทยประจำ สปป.ลาว เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานประเทศลาว
กองควบคุมวัตถุเสพติด กระทรวงสาธารณสุขไทยได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เกี่ยวกับกฎระเบียบและการขออนุญาตในกรณีที่ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศนำยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรไทย
การประชุมเอกอัครราชทูต-กงสุลใหญ่ไทยประจำประเทศในเขตอินโดจีน
อยากค้าขาย-ลงทุนในลาว