กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูต

05/20/2011

งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ปี 2554

?

นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวเปิดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก

บุคคลสำคัญของทั้งสองฝ่ายร่วมกันกดปุ่มเปิดผ้าแพรในพิธีเปิด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหัวดเลย, เจ้าพ่อกวน, ดร.วีรพงษ์ รามางกูร นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ, ศ.ดร.บ่อแสงคำ วงดาลา ประธานสมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพ, นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และนายอ้วน พมมะจัก เอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2554 คณะผู้แทนจากสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพและสมาคมลาว-ไทยเพ่อมิตรภาพ นำโดยดร.วีรพงษ์ รามางกูร นายกสมาคมไทย-ลาวฯ และศ.ดร.บ่อแสงคำ วงดาลา ประธานสมาคมลาว-ไทยฯ รวมทั้งเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และนายอ้วน พมมะจัก เอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรักประจำปี 2554 ซึ่งมีนายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด?

สักการะพระธาตุศรีสองรัก

ในโอกาสนี้ ดร.วีรพงษ์ฯ และ ศ.ดร.บ่อแสงคำฯ ได้กล่าวอวยพรให้ความสัมพันธ์ไทย-ลาวยั่งยืนอยู่คู่พระธาตุศรีสองรัก และได้มอบเงินทำบุญให้แก่เจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียม ซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่ดูแลพระธาตุสืบทอดในตระกูลเดิมมาหลายชั่วอายุคน [คลิกเพื่อดูคำกล่าวของ ดร.วีรพงษ์ฯ]? [คลิกเพื่อดูคำกล่าวของศ.ดร.บ่อแสงคำฯ]

ประธานสมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพมอบเงินทำบุญแก่เจ้าพ่อกวน

นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพกล่าวในพิธีเปิด

พระธาตุศรีสองรักสร้างโดยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรีระหว่างทั้งสองอาณาจักร สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพได้ใช้พระธาตุศรีสองรักเป็นตราสัญลักษณ์สมาคม และทางการของทั้งสองประเทศก็ได้ใช้พระธาตุศรีสองรักคู่กับพระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นองค์ประกอบหลักของตราสัญลักษณ์ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาวด้วย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม สปป.ลาว และสมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพได้นำคณะกายะสินหรือกายกรรมลาวไปแสดงในงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและร่วมฉลอง 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว

บุคลลสำคัญไทย-ลาวถ่ายภาพร่วมกับคณะกายะสินหลังการแสดงในพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุหลวง


Back to the list