ข่าวสำคัญ

05/04/2012

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ จัดสัมมนาด้านเศรษฐกิจไทย-ลาวและอาเซียน ที่จังหวัดหนองคาย วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ มีความยินดีขอเรียนเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาด้านเศรษฐกิจไทย-ลาวและอาเซียน ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ ที่โรงแรมบุศยรินทร์ จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555 โดยมีรายละเอียดการสัมมนา ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555

13.00 .         -        ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา โรงแรมบุศยรินทร์ .หนองคาย

13.30 .         -        กล่าวเปิดการสัมมนาโดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร นายกสมาคมไทย ลาว

                              เพื่อมิตรภาพ และ .ดร.บ่อแสงคำ วงดาลา ประธานสมาคมลาว-ไทย

                              เพื่อมิตรภาพ

13.45 .         -        หัวข้อ ปัญหาท้าทาย ไทย-ลาว สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ๒๐๑๕

วิทยากรฝ่ายไทย   นาย วิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตไทย เวียงจันทน์

                       นายนพพร อัจฉริยวนิช รองอธิบดีกรมอาเซียน

วิทยากรฝ่ายลาว   นายสุดใจ สีสุวง สำนักงานส่งเสริม SMEs สปป.ลาว

ผู้ดำเนินรายการ    นายโมไนย เย็นบุตร

15.00 .         -        พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 .         -        ช่วงถาม - ตอบ

17.00 .         -        สิ้นสุดการสัมมนา

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555

09.00 น.        -        ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา โอกาสและประสบการณ์การลงทุนของ SMEs ไทยในลาว        

09.30 น.        -        กล่าวเปิดการสัมมนา

09.40 น.        -        หัวข้อ ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเตรียมตัวลงทุนใน สปป.ลาว

                             โดย ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป.ลาว

                    -        หัวข้อ การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อทำธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน สปป.ลาว

                              โดย  -  นายกฤษฎา นุตาลัย Assistant Vice President ธนาคารเพื่อการส่งออก

                                         และนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)

                                     -  ผู้แทนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

                                        (SME Bank)

ผู้ดำเนินรายการ    นายโมไนย เย็นบุตร

11.30 น.         -        ช่วงถาม ตอบ

12.00 น.         -        รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.         -        หัวข้อ ประสบการณ์ของนักธุรกิจ SMEs ไทยใน สปป.ลาว

                             โดย - ผู้แทนธนาคารพาณิชย์ของไทยใน สปป.ลาว

                                   - ผู้แทน LS Horizon ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

                                   - เจ้าของธุรกิจการท่องเที่ยว

                                   - เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร

                                   - เจ้าของธุรกิจ Logistics และการขนส่ง

15.00 น.         -        ช่วงถาม ตอบ

15.30 น.         -        สิ้นสุดการสัมมนา


Back to the list