สุนทรพจน์

       ฝ่ายไทย

สุนทรพจน์ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในงานสโมสรสันนิบาตเพื่อเป็นเกียรติแด่ ฯพณฯ   จูมมาลี ไซยะสอน ประธานประเทศแห่ง สปป.ลาว และภริยา (13 พฤษภาคม 2552)
คำกล่าวของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในพิธีมอบกุญแจเมืองแด่ ฯพณฯ     จูมมาลี ไซยะสอน ประธานประเทศแห่ง สปป.ลาว (12 พฤษภาคม 2552)
คำกล่าวของนายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ในงานเลี้ยงรับรองวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (4 ธันวาคม 2552)
สุนทรพจน์ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดโครงการอเนกประสงค์น้ำเทิน 2 ที่แขวงคำม่วน (9 ธันวาคม 2553)
คำกล่าวของ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพในพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรักประจำปี 2554 (14 พฤษภาคม 2554)

       ฝ่ายลาว

สุนทรพจน์ของ ฯพณฯ จูมมาลี ไซยะสอน ประธานประเทศแห่ง สปป.ลาว ในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท (12 พฤษภาคม 2552)
สุนทรพจน์ของ ฯพณฯ จูมมาลี ไซยะสอน ประธานประเทศแห่ง สปป.ลาว ในพิธีมอบกุญแจเมืองของกรุงเทพมหานคร (12 พฤษภาคม 2552)

สุนทรพจน์ของ ฯพณฯ จูมมาลี ไซยะสอน ในพิธีมอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (13 พฤษภาคม 2552)

สุนทรพจน์ของ ฯพณฯ จูมมาลี ไซยะสอน ประธานประเทศแห่ง สปป.ลาว ในงานสโมสรสันนิบาตที่ทำเนียบรัฐบาล (13 พฤษภาคม 2552)

สุนทรพจน์ของ ฯพณฯ หนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศแห่ง สปป.ลาว ในงานเลี้ยงถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอสภาแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ (8 เมษายน 2537)
สุนทรพจน์ของ ฯพณฯ บัวสอน บุบผาวัน นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว ในพิธีรับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (9 มีนาคม 2553)
คำกล่าวของ ศ.ดร.บ่อแสงคำ วงดาลา ประธานสมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพในพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2554 ณ อ.ด่านซ้าย จ.เลย [คำแปลภาษาไทย]  [ภาษาลาว]