การยื่นขอวีซ่า

  • ต้องจองคิวยื่นเอกสารขอวีซ่าที่ https://thaivisavientiane.com เท่านั้น
  • เตรียมเอกสารตามประเภทวีซ่าที่ต้องการ และกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าให้ครบถ้วน
  • เดินทางไปยังฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ตามวันและเวลาที่จองไว้ เพื่อยื่นเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

 

ระยะเวลาในการดำเนินการ

การพิจารณาวีซ่าใช้เวลา 2 วันทำการ (ในกรณีเอกสารประกอบครบถ้วน)

 

วันและเวลาทำการ

ที่อยู่ฝ่ายกงสุล
สถานเอกอัครราชทูตณ เวียงจันทน์
316 ถนนบุรีจัน บ้านโพนสีนวน นครหลวงเวียงจันทน์
โทรศัพท์ (ลาว) (856-21) 453-916
ช่วงเวลาในการยื่นคำร้องขอวีซ่า 09.00 – 12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช่วงเวลาในการรับวีซ่า 13.30 – 16.00 น. 2 วันหลังจากวันยื่นเอกสาร เช่น ยื่นวันจันทร์
รับวันพุธ ยื่นวันศุกร์ รับวันอังคาร