_

งานคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ

กรณีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

เช่น คนไทยประสบอุบัติเหตุ ถูกขโมยหนังสือเดินทาง ถูกลักพาตัว โปรดติดต่อ

กรณีสอบถามข้อมูลทั่วไป

เช่น การทำหนังสือเดินทาง การออกสูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส การรับรองเอกสาร) โปรดติดต่อ