ต้องขอวีซ่าหรือไม่

ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) จากสถานเอกอัครราชทูตหรือ สถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก อย่างไรก็ดี ชาวต่างชาติที่ถือหนังสือเดินทางของบางประเทศจะได้รับการยกเว้นวีซ่าสำหรับ
การเดินทางเข้าประเทศไทย หรือสามารถขอวีซ่าเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย (visa on arrival – VOA) ได้ ยื่นขอ VOA ล่วงหน้าได้ที่ https://thailandevoa.vfsevisa.com/thailand/online/home/index

***ชาวต่างชาติที่ได้รับสิทธิ ผ. 30 สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านทางบกได้ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง (ทางอากาศ
ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)***

 

 

Do I need a visa?

Generally, foreign nationals wishing to enter Thailand are required to obtain a visa from the Royal Thai Embassy or the Royal Thai Consulate-General. However, certain nationals are eligible for visa exemption or visa on arrival. For online VOA please visit https://thailandevoa.vfsevisa.com/thailand/online/home/index

***Foreign nationals entering Thailand on the Tourist Visa Exemption Scheme (30 days) may enter Thailand via a land border only up to 2 times/year (no limits for arrival by air travel). ***