_

นิติกรณ์และการรับรองเอกสาร

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ให้บริการรับรองเอกสารต่าง ๆ ดังนี้

 

1. การรับรองเอกสาร สปป. ลาว

 

การรับรองเอกสารราชการของ สปป. ลาว เช่น ทะเบียนบ้านลาว สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลสัญชาติลาว สำเนาหนังสือเดินทางลาว หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานรัฐของ สปป. ลาว

 

เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานรัฐของ สปป. ลาว ทั้งหมดจะต้องผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป. ลาว ก่อน จากนั้น จึงนำมา
ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เพื่อรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศลาว
(สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีอำนาจรับรองเนื้อหา)

 

2. การรับรองเอกสารไทย

 

2.1 เอกสารราชการของไทยทั้งหมดจะต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทยก่อน จากนั้นจึงนำมาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เพื่อรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศไทย (สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีอำนาจรับรองเนื้อหา)

 

2.2 การรับรองสำเนาถูกต้องของหนังสือเดินทางไทยหรือบัตรประชาชนไทยสามารถนำเอกสารต้นฉบับและสำเนามารับรองได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

 

2.3 การรับรองลายมือชื่อในหนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง หรือหนังสือมอบอำนาจ

 

โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองลายมือชื่อของผู้ลงนาม โดยเจ้าตัวต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมเอกสารประจำตัว (บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง)

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

 1. คำร้องนิติกรณ์ (สามารถกรอกได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
 2. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และสำเนา
 3. เอกสารที่ประสงค์ให้รับรอง

ค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสารฉบับละ 500 บาท ใช้เวลา 3 วันทำการ

_

การขอสูติบัตร

โปรดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารของบิดาและมารดาสัญชาติไทย

 1. คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด (สามารถกรอกข้อมูลได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 4. ทะเบียนสมรสสำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรส พร้อมสำเนา 1 ชุด
  หากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน (หากจดทะเบียนตามกฎหมาย สปป. ลาว ทะเบียนสมรสต้องได้รับ
  การแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศลาว หรือหาก
  จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายต่างชาติ เอกสารดังกล่าวต้องได้รับการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และผ่านการรับรองจากสถานทูต/สถานกงสุลใหญ่ที่เกี่ยวข้อง)
 5. หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 6. ใบสำคัญการหย่า สำเนาทะเบียนหย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวหย่า พร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีมารดาเคยหย่า)

เอกสารประจำตัวบุตร

 1. สูติบัตรที่ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่นของ สปป. ลาว พร้อมสำเนา 1 ชุด โดยเอกสารดังกล่าวต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศลาว
 2. ใบแจ้งเกิดจากโรงพยาบาล หรือผู้ทำคลอด โดยเอกสารดังกล่าวต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศลาว

เอกสารของบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นคนสัญชาติลาว หรือชาติอื่น ๆ

 1. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารเพิ่มเติมของบิดาสัญชาติไทยกับมารดาซึ่งเป็นคนสัญชาติอื่น ๆ (ในกรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส)

 1. หลักฐานการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) หรือหลักฐานการตรวจทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่าบิดา
  และผู้เกิดเป็นบิดาและบุตรกัน
 2. แบบคำขอพิสูจน์ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิด และแบบหนังสือรับรองการพิสูจน์
  ความเป็นบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยของผู้เกิด

การใช้นามสกุล

กรณีบิดามารดาจดทะเบียนสมรส

 1. บุตรมีสิทธิใช้นามสกุลบิดา หากประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลมารดา ทั้งบิดาและมารดาต้องทำหนังสือ
  ให้ถ้อยคำยืนยัน
 2. สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่บิดามารดาประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุล
  ของบุคคลอื่น ที่มิใช่นามสกุลของบิดามารดา

กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส

 1. เด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาและมีสิทธิใช้นามสกุลของมารดา
 2. หากประสงค์ให้เด็กใช้นามสกุลบิดา บิดาและมารดาต้องทำหนังสือให้ถ้อยคำให้บุตรใช้นามสกุลบิดา

การเพิ่มชื่อบุตรในทะเบียนบ้านไทย

 1. เพื่อรักษาสิทธิที่พึงได้รับในประเทศไทย ผู้ปกครองควรดำเนินการเพิ่มชื่อบุตรเข้าในทะเบียนบ้านไทยหากไม่ทำการเพิ่มชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทย บุตรจะเสียสิทธิที่พึงได้รับในประเทศไทย เช่น การเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย
 2. สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถเพิ่มชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทยได้ ผู้ปกครองต้องติดต่อแจ้ง
  ที่ว่าการเขต/อำเภอไทยด้วยตนเอง ทั้งนี้ อาจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่ว่าการเขต/อำเภอ
  ที่ประสงค์จะเพิ่มชื่อโดยตรง

ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการ 

หมายเหตุ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการออกสูติบัตร

_

การขอมรณบัตร

บุคคลสัญชาติไทยซึ่งเสียชีวิตใน สปป. ลาว สามารถให้ญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดมาแจ้งขอออก
มรณบัตรที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้ โดยต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ พร้อมสำเนา 2 ชุด

 1. คำร้องนิติกรณ์ขอมรณบัตร สามารถกรอกข้อมูลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. เอกสารของผู้ตาย ได้แก่ หนังสือเดินทาง และ/หรือ บัตรประจำตัวประชาชนไทย
  สำเนาทะเบียนบ้านไทย สำเนาทะเบียนสมรส
 3. เอกสารของผู้แจ้ง ได้แก่ หนังสือเดินทาง และ/หรือ บัตรประจำตัวประชาชนซึ่งยังมีอายุ
  สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. หลักฐานการตายที่ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่น ระบุวันที่ เวลา ผู้รักษาก่อนตาย และสาเหตุการตาย โดยแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศลาว
 5. เอกสารรับรองวินิจฉัยสาเหตุการเสียชีวิตจากแพทย์
 6. กรณีที่ผู้ตายเสียชีวิตโดยไม่ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล จะต้องมีผลการชันสูตร
  ของโรงพยาบาลหรือตำรวจมาแสดง

ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการ 

หมายเหตุ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการออกมรณบัตร