• สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

    ถนนไกสอน พมวิหาน เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์


  • ฝ่ายกงสุล

    เลขที่ 15 บ้านโพนสีนวน ถนนบุลีจัน เมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์