ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เรื่อง การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวแบบใช้เดินทางเข้า – ออกได้หลายครั้ง


ประกาศและประชาสัมพันธ์