เปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในการขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส B O และ ED


The revision of practice on the issuance of the non-immigrant visa type B, O, and ED

เปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในการขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส B  O และ ED

ประกาศและประชาสัมพันธ์