ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ฉบับที่ 8/2563 เรื่อง มาตรการการเข้าเมืองของ สปป. ลาวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ฉบับที่ 8/2563 เรื่อง มาตรการการเข้าเมืองของ สปป. ลาวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

ประกาศและประชาสัมพันธ์