ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์​ ที่ 5/2563​ เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ขอประชาสัมพันธ์ชุมชนไทยใน สปป. ลาว ทราบ ดังนี้


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์​ ที่ 5/2563​ เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ขอประชาสัมพันธ์ชุมชนไทยใน สปป. ลาว ทราบ ดังนี้

ประกาศและประชาสัมพันธ์