ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 20/2563 เรื่อง การขออนุญาตอยู่ต่อของคนต่างประเทศใน สปป. ลาว ในระยะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 20/2563 เรื่อง การขออนุญาตอยู่ต่อของคนต่างประเทศใน สปป. ลาว ในระยะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)

ประกาศและประชาสัมพันธ์