ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ที่ 18/2563 เรื่อง การลงทะเบียนคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวรทางบก


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ที่ 18/2563 เรื่อง การลงทะเบียนคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวรทางบก

ประกาศและประชาสัมพันธ์