ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 17/2563 เรื่อง ปรับเปลี่ยนวันและเวลาทำการฝ่ายกงสุล


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 17/2563 เรื่อง ปรับเปลี่ยนวันและเวลาทำการฝ่ายกงสุล

ประกาศและประชาสัมพันธ์