ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 22 /2563 เรื่อง การเดินทางเข้า-ออก สปป.ลาว ในระยะดำเนินมาตรการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19


ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 22 /2563 เรื่อง การเดินทางเข้า-ออก สปป.ลาว ในระยะดำเนินมาตรการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19

ประกาศและประชาสัมพันธ์