ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 26/2563 เรื่อง สปป.ลาว ออกคำแนะนำสำหรับการเดินทางเข้า-ออก สปป.ลาว ในระยะดำเนินมาตรการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 บังคับใช้ระหว่างวันที่ 2 – 30 มิถุนายน 2563


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 26/2563
เรื่อง สปป.ลาว ออกคำแนะนำสำหรับการเดินทางเข้า-ออก สปป.ลาว ในระยะดำเนินมาตรการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 บังคับใช้ระหว่างวันที่ 2 – 30 มิถุนายน 2563

ประกาศและประชาสัมพันธ์