ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 25/2563 เรื่อง สปป. ลาว ผ่อนผันมาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 2-30 มิถุนายน 2563


ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 25/2563 เรื่อง สปป. ลาว ผ่อนผันมาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 2-30 มิถุนายน 2563

ประกาศและประชาสัมพันธ์