ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการพิจารณาจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์                   
ปีงบประมาณ 2564 สถานะ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563      

ประกาศและประชาสัมพันธ์