ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสำหรับติดตามคดีความใน สปป. ลาว


ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์                  
ปีงบประมาณ 2564 สถานะ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563   

ประกาศและประชาสัมพันธ์