ข้อมูลสำหรับคนต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19


ประเภทของคนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้จาก สปป. ลาว

      1. ผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในประเทศไทยได้ตามความจำเป็น โดยอาจกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาก็ได้
      2. บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ ซึ่งมาปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือบุคคลในหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตามความจำเป็น ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของบุคคลดังกล่าว
      3. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของผู้มีสัญชาติไทย
      4. คนต่างด้าวซึ่งมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว
      5. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว
      6. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทยที่ทางการไทยรับรอง ตลอดจนบิดามารดา
หรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว ยกเว้นนักเรียนหรือนักศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ เช่น โรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนสอนดำน้ำ โรงเรียนสอนมวย
      7. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทย และผู้ติดตามของบุคคลดังกล่าว
(ไม่เกิน 3 คน) แต่ต้องไม่เป็นกรณีเข้ามาเพื่อการรักษาพยาบาลโรคโควิด-19
      8. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ถือวีซ่าท่องเที่ยว โดยมีระยะเวลาพำนัก 60 วัน (Tourist Visa – TR)
      9. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ต้องการท่องเที่ยวระยะยาว (ระยะเวลาพำนัก 90 – 270 วัน) (Special Tourist Visa – STV)
      10. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ต้องการติดต่อหรือประกอบธุรกิจ (Non-Immigrant “B” Visa)
      11. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ต้องการใช้ชีวิตในบั้นปลายที่ประเทศไทย (Non-Immigrant “O” Visa – Retirement)
      12. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ต้องการที่ต้องการพำนักในประเทศไทยระยะยาว (Non-Immigrant “O-X” และ “O-A”)
      13. ผู้ถือวีซ่า Elite Visa โดยจะต้องยื่นคำร้องผ่านบริษัท Thailand Privilege Card Co., Ltd

ประกาศสำคัญ

ปัจจุบันมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและ Visa on Arrival ได้ถูกระงับ โดยผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ประสงค์
จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องขอวีซ่าหรือได้รับการอนุญาตให้เดินทางกลับเข้าประเทศไทย (re-entry permit) เท่านั้น    

ข้อกำหนดในการเดินทางจาก สปป. ลาว เข้า ประเทศไทย
ปัจจุบันผู้ไม่มีสัญชาติไทยได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศเท่านั้น โดยจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินและที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย ดังนี้
      1. หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (COE)
      2. วีซ่าหรือตราประทับว่าได้รับการอนุญาตให้เดินทางกลับเข้าประเทศไทย (re-entry permit)
      3. กรมธรรม์ประกันสุขภาพมีวงเงินเอาประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทย ซึ่งรวมถึงค่ารักษาพยาบาลกรณี Covid-19 ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 USD (ยกเว้นคณะทูตและคณะผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
** ผู้เดินทางสามารถซื้อประกันสุขภาพตามข้อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศไทยที่ http://covid19.tgia.org
      4. ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PC โดยมีระยะเวลา ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง โดยสามารถขอตรวจได้จากสถาบันทางการแพทย์ เช่น โรงพยาบาลมะโหสด โรงพยาบาลมิดตะพาบ โรงพยาบาล 103 หรือ ศูนย์วิเคราะห์และระบาดวิทยาแห่ง สปป. ลาว (National Center for Laboratory and Epidemiology) เป็นต้น
      5. ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) โดยสามารถขอรับได้ที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนใน สปป. ลาว
      6. หลักฐานยืนยันการจองสถานที่กักตัวทางเลือกที่รัฐบาลให้การรับรอง (หรือสถาพยาบาลกักตัว/สถานที่กักตัวขององค์กร) ** ผู้เดินทางสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานที่กักตัวดังกล่าวที่ http://hsscovid.com

** ผู้เดินทางจะต้องหลีกเลี่ยงสถานที่ชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยงไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย และต้องใส่หน้ากากอนามัยในระหว่างการเดินทาง **

มาตรการกักตัวในประเทศไทย

ผู้ไม่มีสัญชาติไทยทุกคนจะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองในสถานที่ ดังนี้
1. สถานที่กักตัวทางเลือกที่รัฐบาลให้การรับรอง (Alternative State Quarantine – ASQ) facility
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อ ASQ ที่ http://hsscovid.com
** หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบว่าการจองสถานที่กักตัวจะต้องมีระยะเวลา 15 คืน เริ่มตั้งแต่วันที่เดินทางถึงประเทศไทย และการจองสถานที่กักตัวจะต้องจอง “ASQ package” กับสถานที่กักตัวโดยตรง หากผู้ร้อง
จองโรงแรมผ่านบริษัทตัวแทน/นายหน้าที่ไม่ใช่ “ASQ package” จะถูกปฏิเสธ
2. สถานพยาบาลกักตัว (Alternative Hospital Quarantine – AHQ) (สำหรับผู้ที่เข้าประเทศไทยเพื่อรักษาพยาบาล) โดยขอให้ตรวจสอบรายชื่อ AHQ ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
2.1 http://www.hsscovid.com/files/Alternative%20Hospital%20Quarantine.pdf
2.2 http://www.hsscovid.com/files/Alternative%20Hospital%20Quarantine2.pdf
3. สถานที่กักตัวขององค์กร (Organizational Quarantine – OQ) (สำหรับคณะทูตและคณะผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือนักเรียน/นักศึกษา) Certificate of Entry (COE)

ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ใน สปป. ลาว ที่นครหลวงเวียงจันทน์ และอีก 11 แขวง ในภาคกลางและภาคเหนือ ได้แก่ 1) แขวงพงสาลี 2) แขวงหลวงน้ำทา 3) แขวงอุดมไซ 4) แขวงหลวงพระบาง 5) แขวงหัวพัน 6) แขวงบ่อแก้ว 7) แขวงไซยะบูลี 8) แขวงเวียงจันทน์ 9) แขวงเชียงขวาง 10) แขวงไซสมบูน และ 11) แขวงบอลิคำไซ สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอรับ COE จากสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ทั้งนี้ ผู้ที่พำนักอยู่แขวงอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
1. การยื่นคำร้องขอวีซ่า
    1.1 ผู้ไม่มีสัญชาติไทยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ โดยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าตามระเบียบที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ที่มีตราประทับว่าได้รับการอนุญาตให้เดินทางกลับ
เข้าประเทศไทย (re-entry permit) ที่ยังไม่หมดอายุ ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า
    1.2 เมื่อได้รับวีซ่าแล้ว ให้ลงทะเบียนขอรับ COE ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://coethailand.mfa.go.th พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
    1.2.1 สำเนาหน้าพาสปอร์ต (หน้าที่ประกอบด้วยภาพถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ยื่นคำร้อง)
    1.2.2 สำเนาวีซ่าหรือ re-entry permit ซึ่งยังมีอายุใช้งาน
    1.2.3 เอกสารประกอบที่แสดงคุณสมบัติตามเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทยของผู้ยื่นคำร้อง (เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาใบอนุญาตทำงาน และสำเนาใบตอบรับเข้าศึกษา เป็นต้น)
2. การยื่นคำร้องขอ COE ออนไลน์ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ขั้นตอนการอนุมัติให้ลงทะเบียน
2.1.1 ผู้ยื่นคำร้องต้องลงทะเบียนขอ COE ออนไลน์ พร้อมอัพโหลดเอกสารตามข้อ 1.2 ที่ https://coethailand.mfa.go.th และเมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับรหัส 6 หลัก เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะของคำร้อง
2.1.2 สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทำการอนุมัติขั้นต้นให้ผู้ยื่นคำร้อง ภายใน 3 วันทำการ โดย ผู้ยื่นคำร้องสามารถตรวจสอบสถานะของคำร้องที่เว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th หัวข้อ “Check the result”
2.1.3 หากผู้ยื่นคำร้องยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียน หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติม
** หมายเหตุ : กรุณา อย่า อัพโหลดหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินและหลักฐานการจองสถานที่กักตัวในขั้นตอนการขออนุมัติให้ลงทะเบียน
2.2 ขั้นตอนการอนุมัติ COE
2.2.1 เมื่อได้รับอนุมัติขั้นต้นแล้ว ผู้ยื่นคำร้องจะต้องกรอกข้อมูลการเดินทางและอัพโหลดเอกสารดังต่อไปนี้ที่เว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th หัวข้อ “confirm trip” โดยเอกสารที่จะต้องนำเข้าระบบเพิ่มเติมประกอบด้วย
     (1) กรมธรรม์ประกันสุขภาพมีวงเงินเอาประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทย ซึ่งรวมถึงค่ารักษาพยาบาลกรณี Covid-19 ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 USD สามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://covid19.tgia.org
     (2) หลักฐานการจองสถานที่กักตัวทางเลือก ASQ
     (3) หลักฐานยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน
2.2.2 ผู้ยื่นคำร้องจะต้องนำเอกสารข้างต้นเข้าสู่ระบบ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติขั้นต้น หากผู้ยื่นคำร้องไม่ได้นำข้อมูลเพิ่มเติมเข้าสู่ระบบภายใน 15 วัน ระบบจะลบคำร้องดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
2.2.3 สถานเอกอัครราชทูตฯ จะอนุมัติ COE ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียน หากแนบเอกสารไม่ครบถ้วน

2.2.4 ผู้ยื่นคำร้องสามารถตรวจสอบสถานะการขอ COE ได้ที่เว็บไซด์ https://coethailand.mfa.go.th หัวข้อ “Check the result” และเมื่อได้รับอนุมัติ COE แล้ว ผู้ยื่นคำร้องสามารถพิมพ์เอกสาร COE จากระบบได้
** หมายเหตุ
           1. COE จะระบุข้อมูลเที่ยวบินและสถานที่กักตัวตามที่ผู้ร้องยื่นหลักฐาน หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและ/หรือสถานที่กักตัว ผู้ร้องจะต้องติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอรับ COE ฉบับใหม่ โดยจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลเที่ยวบิน/สถานที่กักตัว ในระบบ COE เดิม
2. การขอ COE ไม่มีค่าธรรมเนียม
          3. การดำเนินการหลังจากได้รับ COE เมื่อได้รับ COE แล้ว ผู้เดินทางจะต้องติดต่อสถานพยาบาลเพื่อขอเอกสาร ดังนี้
         1. ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางได้รับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR และไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 โดยมีการตรวจในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ซึ่งสามารถขอตรวจได้ที่โรงพยาบาลใน สปป. ลาว ได้แก่ โรงพยาบาลมะโหสด โรงพยาบาลมิดตะพาบ โรงพยาบาล 103 หรือ ศูนย์วิเคราะห์และระบาดวิทยาแห่ง สปป. ลาว (National Center for Laboratory and Epidemiology)
      2. ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) โดยสามารถขอรับได้ที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนใน สปป. ลาว
4. เอกสารสำหรับการเดินทางไปประเทศไทย
    ผู้เดินทางจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
(1) หนังสือเดินทาง
(2) Certificate of Entry (COE)
(3) ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate)
(4) ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางได้รับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR และไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 โดยมีการตรวจในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
(5) ประกันภัยสุขภาพซึ่งรวมถึงการคุ้มครองกรณีติดเชื้อโรค COVID-19 ที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
(6) แบบ ต.8 (แบบประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ) https://drive.google.com/file/d/1Jf9ucNMf5XXGfhIDhmXCE6I4uFu4KyAP/view?usp=sharing

ประกาศและประชาสัมพันธ์