ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการเลือกตั้ง ส.อบจ.และ นายก อบจ. 20 ธันวาคม 2563


สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการเลือกตั้ง ส.อบจ.และ นายก อบจ. 20 ธันวาคม 2563

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ โปรดแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2563) หรือภายใน 7 วัน หลังวันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563) ที่นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยสามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ดาวโหลดแบบฟอร์ม แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่
https://www.ect.go.th/ect_th/article_attach/form.pdf

ประกาศและประชาสัมพันธ์