ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 4/2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 4/2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

ประกาศและประชาสัมพันธ์