ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 7/2564 เรื่อง สปป. ลาว ประกาศคงมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 7/2564 เรื่อง สปป. ลาว ประกาศคงมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

ประกาศและประชาสัมพันธ์