ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 11/2564 เรื่อง นายกรัฐมนตรีลาวออกคำสั่งเพิ่มมาตรการสกัดกั้นการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่าง 22 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 11/2564 เรื่อง นายกรัฐมนตรีลาวออกคำสั่งเพิ่มมาตรการสกัดกั้นการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่าง 22 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564

ประกาศและประชาสัมพันธ์