ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 13/2564 เรื่อง การปรับระยะเวลากักตัวเป็น 14 วัน สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 Embassy Notification No. 13/2564 Re: Extension of Quarantine Period to 14 Days for All Arrivals in Thailand, d


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 13/2564 เรื่อง การปรับระยะเวลากักตัวเป็น 14 วัน สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 Embassy Notification No. 13/2564 Re: Extension of Quarantine Period to 14 Days for All Arrivals in Thailand, d

ประกาศและประชาสัมพันธ์