ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 17/2564 เรื่อง สปป. ลาว ปรับมาตรการเพิ่มเติมในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 17/2564 เรื่อง สปป. ลาว ปรับมาตรการเพิ่มเติมในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564

ประกาศและประชาสัมพันธ์