ประกาสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 20/2564 เรื่อง การปรับเวลาให้บริการฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 5 – 19 มิถุนายน 2564


ประกาสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 20/2564 เรื่อง การปรับเวลาให้บริการฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 5 – 19 มิถุนายน 2564

ประกาศและประชาสัมพันธ์