ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 24/2564เรื่อง สปป. ลาว ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 5 – 19 กรกฎาคม 2564


ประกาศและประชาสัมพันธ์