การให้บริการรถโดยสารสาธารณะและการขนส่งสินค้า ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28)


ประกาศและประชาสัมพันธ์