ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 30/2564เรื่อง สปป. ลาว ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 4-18 สิงหาคม 2564


ประกาศและประชาสัมพันธ์