ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 31/2564 เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเสมียน


ประกาศและประชาสัมพันธ์